Szakmai program

Letöltés (PDF)

 

Szakmai Program

Szent Gergely Lakóotthon

TATA

 

 

Tartalomjegyzék                                                                           

Küldetés                                                                                         

A szociális szolgáltatás célja, feladata                                     

Az ellátottak köre                                                                          

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított

szolgáltatások formái, köre, rendszeressége                                      

Az ellátás igénybevételének módja                                                      

A fejlesztési feladatok jellege és tartalma                                            

Az ellátottak védelmével kapcsolatos szabályok                                

A szociális szolgáltatást végzők jogai                                       

Más intézményekkel való együttműködés                                          

A szakmai program várható eredménye és következménye           

A szervezet organogramja                                                                      

 

 KÜLDETÉS

 „Az életet csak visszatekintve lehet megérteni,

de előretekintve kell végigélni”

Kierkegaard

 

 Alapelvek:

 normalizáció

szocializáció

integráció

 

Feladatok:

Felnőtt autisták és értelmileg akadályozottak személyi segítése az alapvető területeken:

lakhatásban: lakóotthoni keretek között

képzésben: a felnőttképzés keretein belül

foglalkoztatásban: védett körülmények között[5]

A lakóotthoni együttélés a nagycsaládos életmódot modellezi az alábbi prioritásokkal:

Közös érdek > egyéni érdek  > hozzátartozói érdek  > személyi segítői érdek

A képzés tematikájában a fiatal felnőtt érdeklődésének megfelelő szintentartó, fejlesztő általános- és rész-szakmaképzés, amely mélységében és didaktikájában alkalmazkodik az egyénhez, az egyéni képességekhez.

A foglalkoztatásban nem a teljesítmény, a mennyiség növelése a cél, hanem az egyedi, kreativitásra alapozó kuriózumok előállítása, mely fejlesztő, alkotó, értékteremtő munka.

 

Az életminőséget alapvetően befolyásoló rendszeres napi- heti tevékenységekkel, a speciális segítésekkel[6] az autizmus tüneteit minimálisra próbáljuk csökkenteni.

A szabadidő irányított eltöltése is a normalizációt, a szocializációt szolgálja.

Integrálhatóságuk akkor és olyan mértékben és azokon a területeken lehetséges, amikor, ahol és addig – amíg erre ők alkalmasak.

 A szociális szolgáltatás célja, feladata a megvalósítani kívánt program bemutatása[7]

A Szent Gergely Lakóotthon ápoló-gondozó[8] célú lakóotthon, önálló szervezeti egységként működik, ahol az elhelyezési körülmények az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek széles körű figyelembevételét teszi lehetővé. A Szent Gergely Lakóotthon lakóközössége a segítő személyek közreműködő részvételével működő közösség.

Alapelvek:

elfogadás, amely mellett törekvés az alábbiakban[9]:

normalizáció: lehetővé tesszük azt, hogy az igénybe vevők olyan egzisztenciát érjenek el, mely lehetőség szerint – figyelembe véve állapotukat és személyiségüket -, a többségi társadalom tagjainak életfeltételeihez a legközelebb áll. Ez nem azt jelenti, hogy viselkedésükben minden tekintetben meg kell felelni az általánosan elfogadott viselkedési kritériumoknak, de az megfelelő életkörülményeik és életesélyük megteremtésével, a speciális segítségnyújtással mind közelebb kell kerülniük ahhoz.

Integráció, szocializáció: a lakóotthoni környezet, maga a városközponti elhelyezés lehetőséget nyújt arra, hogy az ott élő fiatalok naponta „előforduljanak” a városban, apró közéleti szereplésekkel részt vegyenek a város életében. Törekszünk arra, hogy mind több területen kompetenssé váljanak a társadalmi részvételre. Az általuk készített termékek állandó bemutatása és megvásárolhatósága segítik a pozitív kép kialakulását a többségi társadalom tagjaiban.

Autonómia, perszonalizáció: törekszünk arra, hogy a – fogyatékosság mértékét figyelembe véve – a lehető legönállóbb életvitelhez segítsük a lakókat. Ez a tervszerű személyiségfejlesztést, a felnőttképzést, a helyes döntések meghozatalához szükséges segítségnyújtást jelenti. A lakók önállóságában az élet különböző területein nem párhuzamos a fejlődés. Nincs feltétlen párhuzam a munkavégző képességük, és az önálló lakhatási képességük között. Ezért az egyén fogyatékosságát figyelembe vevő, annak megfelelő ütemű és mértékű önállóságot szükséges elérni az életvitelben, a munkavégzésben.

 A lakóotthon teljes körű ellátást biztosít:

- ápolást, gondozást, felügyeletet
– egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok), Rendszeres[10] egészségügyi szolgáltatást – háziorvos, szükség esetén szakorvos, illetve kórházi ellátáshoz való hozzájutást. Az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák lehető legönállóbb megoldását, segítségnyújtást a helyes döntések meghozatalához. Ennek során a szociális segítő folyamatosan kíséri, szükség szerint aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.
– étkezést
– személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat
– szükség esetén az ellátottak szállítását, a Támogató Szolgálat szolgáltatásait.[11]
– a lakóhelyi, képzési/munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, a foglalkoztatást – nagyon szervezett keretek között, valamint a szabadidős tevékenységeket – irányított formában, de a választás lehetőségét felkínálva.

- Az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségét.

- A foglalkoztatást a Help Nonprofit Kft-ben, vagy az egyéni állapottól függő integrált foglalkoztatás megszervezését.

- Segítségnyújtást a pénzkezelésben

- Szabadidős programok szervezését

- Sportszerek használatát – rendszeresen a felnőttképzés keretein belül, és a szabadidős tevékenységekhez is.

- Segítségnyújtást a munkahelyi beilleszkedés területén

 Az ellátottak köre

A lakóotthonban az a személy helyezhető el, akinek egészségi állapota, pszichés, mentális, szociális állapota a habilitáció[12] több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel, ennek megvalósításához más formában nincs lehetőség.

A Szent Gergely Lakóotthonban autista és értelmileg sérült, 16 évet betöltött személyek helyezhetők el. Autizmussal élőket az egész ország, értelmi sérültséggel élőket a megye területéről fogad a lakóotthon. A két csoport tagjainak egyéni rehabilitációs programja, fejlesztési terve összehangoltan, az együttélést lehetővé téve készülnek.

 A lakóotthonban az a személy helyezhető el, aki:

- aki családban él és képességei fejlesztése valamint ellátása csak lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg.

- akinek a gondozási terve és egyéni fejlesztési terve alapján lakóotthoni elhelyezése a lehető legönállóbb életvitel megteremtése érdekében indokolt

- elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez[13]

A lakóotthonba hat hónap próbaidővel lehet felvenni az igénybe vevőt.

A Szent Gergely Lakóotthonban 10 fő helyezhető el. Jelenleg 9 férőhely betöltött, 8 fő autista, 1 fő értelmi fogyatékos él együtt. Az autizmussal élők magas aránya szakmailag indokolja, hogy a 10. férőhely egyenlőre betöltetlen maradjon.

Életkori megoszlás: 22-30 év között.

Nő-férfi arány: 4:5[14]

A lakóotthon vezetőjének feladata, hogy megállapítsa az önellátásra való képesség mértékét – figyelembe véve a felülvizsgálatot végző bizottságnak és – ha van -, a kezelő szakorvosnak a véleményét.

A lakóotthonban folyó szakmai munkát a lakóotthon vezetője felügyeli.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

A Szent Gergely Lakóotthon a segítő személyek közreműködő részvételével működő közösség, ahol a teljes körű ellátás folyamatosan biztosított. A segítő folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

A Szent Gergely Lakóotthona a szociális szolgáltatások mellett védett foglalkoztatást a HELP Nonprofit Kft-ben és felnőttképzési szolgáltatást nyújt: heti 10 órában a fejlesztő képzéseket biztosít, mellyel a munkára kész állapotot fenntartja.[15] Ez szoros napi- és heti-rend szerint történik, majd a szabadidő eltöltése legnagyobb részben irányítottan. A rendszer biztonságot, kiszámíthatóságot és tudatosságot visz a lakók életébe, kevés idejük marad arra, hogy magányukban az autizmus tünetei felerősödjenek. Ennek az életritmusnak a kialakítása során figyelemmel vagyunk:

- a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére

- a munka és szabadidő megfelelő arányára

- a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására

A lakóotthon a szociális ellátást teljes körűen biztosítja:

- ápolást, gondozást, felügyeletet

- egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok), Rendszeres[16] egészségügyi szolgáltatást – háziorvos, szükség esetén szakorvos, illetve kórházi ellátáshoz való hozzájutást. Az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák lehető legönállóbb megoldását, segítségnyújtást a helyes döntések meghozatalához. Ennek során a szociális segítő folyamatosan kíséri, szükség szerint aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

- étkezést

- személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat

- szükség esetén az ellátottak szállítását, a Támogató Szolgálat szolgáltatásait.[17]

- a lakóhelyi, képzési/munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, a foglalkoztatást – nagyon szervezett keretek között, valamint a szabadidős tevékenységeket – irányított formában, de a választás lehetőségét felkínálva.

- az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségét.

- a foglalkoztatást a Help Nonprofit Kft-ben, vagy az egyéni állapottól függő integrált foglalkoztatás megszervezését.

- segítségnyújtást a pénzkezelésben

- szabadidős programok szervezését

- sportszerek használatát – rendszeresen a felnőttképzés keretein belül, és a szabadidős tevékenységekhez is.

- segítségnyújtást a munkahelyi beilleszkedés területén

 Az ellátás igénybevételének módja

 A fenntartó egyesület a honlapján közzéteszi a szolgáltatásait.[18]

Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére, indítványára történik. A kérelmet a cselekvőképtelen személy esetében – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy – ha e tekintetben a bíróság nem korlátozza – kérelmét önállóan terjeszti elő.

- Az ellátás feltételeiről a kérelmezőt a lakóotthon vezetője tájékoztatja:

- A lakóotthoni szolgáltatás igénybevételének módjáról

- A szükséges okiratokról

- A személyes használati tárgyak lehetőségéről

- A hozzátartozói nyilatkozatokról

- A személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról

- A lakóotthonban biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről

- A lakóotthonban vezetett nyilvántartásokról

- A kapcsolattartás módjáról

- A panaszjog gyakorlásáról

- A jogviszony megszűnésének módjairól

- A lakóotthon házirendjéről

- A fizetendő térítési díjról

- A ellátott jogait és érdekeit védő társadalmi szervezetekről

A jogosult és hozzátartozója a felvételkor köteles:

- Nyilatkozni a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéről tiszteletben tartásáról

- Adatokat szolgáltatni a lakóotthoni nyilvántartásokhoz

- Nyilatkozni az ellátott és közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban történő változások azonnali bejelentéséről

A lakóotthon vezetője a bekerülést megelőzően előgondozást végez, pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatot végez. Az előgondozás során a lakóotthon vezetője tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az igénybevevő harminc napot az intézményben tölthet a lakóotthonban élők és a lakóotthoni életkörülmények megismerése céljából.[19]

A lakóotthoni ellátás igénybevételéről a Szent Gergely Lakóotthon vezetője – az Esőemberekért Egyesület elnökének ellenjegyzésével, az igénybevevő háziorvosa véleményének figyelembevételével[20]  – megállapodást (Szerződés lakóotthoni ellátásra) köt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- az ellátás időtartama (határozott vagy határozatlan időtartam megjelöléssel

- az ellátás kezdetének időpontja

- a lakóotthon által nyújtott szolgáltatások formája, módja, köre

- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok

- az ellátás megszüntetésének módjai

- ajánlások

 A fejlesztési feladatok jellege és tartalma

 A Szent Gergely Lakóotthonban egyéni gondozási[21]-fejlesztési tervek készülnek, melyek kiegészülnek (a felnőttképzési törvénynek megfelelő)  egyéni képzési programokkal.

Az egyéni gondozási-fejlesztési programok az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni gondozási-fejlesztési terv az ellátott személyről készített pedagógiai, egészségügyi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.

Elkészítéséről a lakóotthon vezetője gondoskodik. A terv kidolgozását a személyi segítők és a képzési szakemberek munkacsoportja végzi. A terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A tervet a törvényes képviselővel megbeszélve hajtják végre.

 Az egyéni gondozási-fejlesztési terv tartalmazza:

- a lakó állapotának leírását, az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést

- az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt

- szükség szerint az új szolgáltatásokra való felkészítést

- a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket

- a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait.

 

Az egyéni gondozási-fejlesztési terveket – összhangban az egyéni képzési tervekkel – a munkacsoport félévente értékeli, szükség esetén módosítja.

 Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátást igénybe vevőnek joga van:

- a lakóotthon által biztosított teljes körű ellátásra, egyéni helyzete, szükségletei, állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére

- a szolgáltatások biztosítása során – különös tekintettel a jövedelmi viszonyok tekintetében – az egyenlő bánásmódra

- a lakóotthon működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok megismerésére, ennek érdekében a lakóotthon vezetője évente tájékoztatót készít, mely tartalmazza:

   – a lakóotthon költségvetését

   – az intézményi térítési díj összegét

   – az egy ellátottra jutó önköltség összegét

- az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:

   – az élethez, emberi méltósághoz

   – testi épséghez

   – testi-lelki egészséghez való jogra

- a személyes adatok védelmére, a magánélettel kapcsolatos titokvédelemre

- a személyes tárgyak használatára

- a személyes vagyontárgyak biztonságos elhelyezésére

- a szabad mozgásra

- a családi kapcsolatok ápolására, látogatók fogadására

- betegség esetén ápolásra, gyógykezelésre, figyelemmel a 1997. Évi CLIV. Tv-re

- panasztételre

- akadálymentes környezetre

- az ellátottat érintő információkra, adatokra

- képességek, készségek fejlesztésére, az állapotfenntartás és -javítás lehetőségeinek megteremtésére

- az önrendelkezés elvére, az életvitelével kapcsolatos döntések tiszteletben tartására

- más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, tartására, más szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételére

A Szent Gergely Lakóotthonban Érdekképviseleti Fórum működik, mely az ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott fórum, mely saját szabályzata szerint működik.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:

2 fő ellátott

1 fő hozzátartozó

1 fő a dolgozók képviseletében

1 fő a fenntartó egyesület képviseletében

A lakóotthon vezetője biztosítja az ellátottjogi képviselő elérhetőségét.

A szociális szolgáltatást végzők jogai

 A foglalkoztatottaknak, a munkaviszonyban állóknak, az önkénteseknek biztosítani kell, hogy:

- megkapják a munkavégzéshez szükséges megbecsülést

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat

- tiszteletben tartsák személyiségi jogaikat

- munkájukat elismerjék

- megfelelő munkakörülményeket biztosítson a fenntartó

 A más intézményekkel történő együttműködés módja

- Szakmai és érdekvédelmi szervezeteken keresztül országos együttműködések, részvétel a hálózati munkában és konzorciumi partnerségek konkrét célok megvalósítása érdekében

- Módszertani együttműködések Komárom-Esztergom megye és a Közép-dunántúli Régió területén (lakóotthoni szolgáltatás)

- Hatóságokkal és ellenőrző szervekkel való együttműködés

- Komárom-Esztergom megye Önkormányzatával, a helyi önkormányzatokkal való együttműködés (előbbivel ellátási szerződés megkötése) – Szolgáltatás-tervezési koncepciók

- Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal foglalkoztatási kérdésekben, pályázatokban[22]

 A szakmai program várható eredménye és következménye

 A megfogalmazott alapelvek – az elfogadás mellett[23] a normalizáció, integráció, szocializáció, autonómia, perszonalizáció – alapján működő szolgáltatások az ellátottak számára biztosítottak.

Az alábbi szolgáltatások igénybevételével az autista, értelmi fogyatékos ellátottak életvitele igazodik a közösségi szükségleteikhez, (akadályozottságukhoz igazodó rendszerességet, tér- és időstruktúrát, alternatív kommunikációt biztosító szolgáltatásrendszer) ezen belül igazodik a személyes szükségleteikhez is:

- ápolást, gondozást, felügyeletet

- egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok), Rendszeres[24]

- egészségügyi szolgáltatást – háziorvos, szükség esetén szakorvos, illetve kórházi ellátáshoz való hozzájutást. Az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák lehető legönállóbb megoldását, segítségnyújtást a helyes döntések meghozatalához. Ennek során a szociális segítő folyamatosan kíséri, szükség szerint aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

- étkezést

- személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat

- szükség esetén az ellátottak szállítását, a Támogató Szolgálat szolgáltatásait.[25]

- a lakóhelyi, képzési/munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, a foglalkoztatást – nagyon szervezett keretek között, valamint a szabadidős tevékenységeket – irányított formában, de a választás lehetőségét felkínálva.

- az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségét.

- a foglalkoztatást a Help Nonprofit Kft-ben, vagy az egyéni állapottól függő integrált foglalkoztatás megszervezését.

- segítségnyújtást a pénzkezelésben

- szabadidős programok szervezését

- sportszerek használatát – rendszeresen a felnőttképzés keretein belül, és a szabadidős tevékenységekhez is.

- segítségnyújtást a munkahelyi beilleszkedés területén

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                

  Tata, 2001. 09. 14.

 

[5] Módosítva: 2011. 10. 05.

[6] Módosítva: 2011. 10. 05

[7] Módosítva: 2011. 10. 05

[8] Módosítva: 2011. 10. 05

[9] Módosítva: 2011. 10. 05

[10] Módosítva: 2011. 10. 05

[11] Módosítva: 2011. 10. 05

[12] Módosítva: 2011. 10. 05

[13] Módosítva: 2011. 10. 05

[14] Módosítva: 2011. 10. 05. 2011. évi adatok.

[15] Módosítva: 2011. 10. 05

[16] Módosítva: 2011. 10. 05

[17] Módosítva: 2011. 10. 05

[18] Módosítva: 2011. 10. 05

[19] Módosítva: 2011. 10. 05

[20] Módosítva: 2011. 10. 05

[21] Módosítva: 2011. 10. 05

[22] Módosítva 2008. 11. 07.

[23] Módosítva: 2011. 10. 05

[24] Módosítva: 2011. 10. 05

[25] Módosítva: 2011. 10. 05

[26] Módosítva: 2011. 10. 05

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.