Foglalkoztatási szakmai program

  

Foglalkoztatási rehabilitációs szakmai program

 

 

Tartalomjegyzék

               

Preambulum                                                                                             

A foglalkoztatottság helyzete, jövedelmi viszonyok               

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata                                          

A foglalkozási rehabilitáció célcsoportja                                              

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége             

A foglalkozási rehabilitációban való részvétel feltételei                    

A személyes rehabilitációs terv                                                             

Szakmai program értékelése                                                                 

 

 

 Preambulum

 Foglalkoztatottság helyzete, jövedelmi viszonyok

A Munkaügyi Központ Tata és a kistérség 9 községének foglalkoztatási problémáival, adataival rendelkezik. A kistérség lakónépessége 39.493 fő, amely Komárom-Esztergom Megyén belül 12,5 %-os részarányt képvisel.

A lakónépesség 65,6 %-a (25.898 fő) munkaképes korú, míg 43,2 %-a (17.080 fő) gazdaságilag aktív.

A rendszerváltást közvetlenül megelőző, majd követő évek radikális társadalmi-gazdasági változásai (a piacgazdaság kiépítésének a folyamata, az állami vállalatok fokozatos átalakulása, megszűnése) a kistérséget sem kerülték el.

A tatai kistérségben a regisztrált munkanélküliek létszámában és a becsült munkanélküliségi ráta vonatkozásában az 1993. év jelentette a „mélypontot”, szeptember hó 20-án 2.937 fő munkanélkülit tartottak nyilván, a becsült munkanélküliségi ráta 14,6 % volt.

Komárom-Esztergom megyében, 2003 januárjában a népesség 27 %-a részesült nyugellátásban. A 86.132 főből 76.657 saját jogon kapta az ellátást. Ez utóbbin belül négyötödének öregségi és öregségi jellegű (korbetöltött rokkantsági, elő-, bányász-, és korengedményes) nyugdíjat, míg a többi, nyugdíjkorhatárt el nem érőnek (15.874 fő) rokkantsági nyugdíjat folyósítottak.

Mindezen adatokhoz hozzájárul az, hogy az aktív korú népesség foglalkoztatottsága 56 %-os, míg ez az Unióban 65, Japánban eléri a 68-71 %-ot.

A foglalkoztatás problémáit észlelve, az Esőemberekért Egyesület egyfajta megoldást kínál a foglalkoztatás területén nemcsak a szűk célcsoportjának kínálja a foglalkoztatás lehetőségét, hanem szélesebb társadalmi réteg, a megváltozott munkaképességűek számára is.

1999-ben alakult az Esőemberekért Egyesület azzal a céllal, hogy a felnőtt autista és értelmileg akadályozott személyek lakhatása, képzése és foglalkoztatása feladatát önálló jogi személyként végezze.

A rehabilitációs foglalkoztatás – mind az egészségkárosodással, mind a fogyatékossággal élők számára – akkor éri el célját, ha az a munkavállaló képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást valósítja meg. Az Esőemberekért Egyesület e céllal azonosulva, a jogszabályi feltételeknek eleget téve alkotja meg szakmai programját.

 

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata:

- biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek az egészségkárosodással és fogyatékossággal élő személyek egészségi, fogyatékossági állapotának, megfelelő munkahelyi környezetet jelentik

- a tevékenységekkel elősegíteni a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást

- rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítását

- a foglalkozási rehabilitációval hozzájárulni a célcsoport társadalmi rehabilitációjához

 

A foglalkozási rehabilitáció célcsoportja:

- egészségkárosodással élő munkavállalók

- fogyatékossággal élő munkavállalók

- azaz: megváltozott munkaképességű, aktív korú munkavállalók

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:

- közösségi munkavégzés, mint rehabilitációs célú munkavégzés: a munkaképesség megváltozásának mértékét figyelembe vevő munkakör betöltéséhez szükséges munkatapasztalat biztosítása, gyakorlat, ismeret megszerzése függetlenül attól, hogy a munkavégzés eredménye piaci értéket képvisel vagy nem:

- rehabilitációs foglalkoztatás, mint rehabilitációs célú munkavégzés: a megmaradt képességekkel elérhető legmagasabb szintű tevékenység folytatásához igazodó feladatok ellátásával, értéket teremtő, a munkaadó tényleges – piac által elismert – termelő, szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul:

- az tevékenységi köröket a saját termelés, szolgáltatás, és bérmunka tevékenységek jelentik a közösségi munkavégzés és a rehabilitációs foglalkoztatás tartalmát. A tevékenységi körök a helyi, régiós és országos piaci lehetőségekhez igazodnak: az egyesület organogramja, 1. sz. melléklet

- a rehabilitációs – ezen belül a fogyatékosok – foglalkoztatásának társadalmi fogadtatásáról a KSH felmérés országos és helyi adatai szolgálnak a 2. sz. mellékletben.

- az egyesület a foglalkozási rehabilitációs célok elérése érdekében az alábbi személyi feltételekkel rendelkezik:

- segítő szolgáltatásokat vesz igénybe: támogató szolgálat,

- munkavállalók egyéni, személyes rehabilitációs tervvel rendelkeznek

- rehabilitációs megbízottat foglalkoztat

- felnőttképzési lehetőséget biztosít akkreditált felnőttképző intézményként

- a munkavállalókkal rehabilitációs megállapodást köt

- rendszeres kapcsolatot tart fenn a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal

- rendszeres kapcsolatot tart fenn a K-E Megyei Munkaügyi Központ Humán Szolgáltató Irodájával és a helyi kirendeltséggel

- rendelkezik munkabiztonsági tanácsadóval

 

Az Esőemberekért Egyesület tárgyi feltételeiben alkalmazkodik a célcsoporthoz:

- a foglalkoztatás helyiségeinek építészeti megoldásai alkalmasak az egészségkárosodással és fogyatékossággal élők foglalkoztatására

- az egyesület eleget tesz a közegészségügyi követelményeknek

- betartja a tűzvédelmi előírásokat

- betartja a munkabiztonsági előírásokat

- rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel

- munkaeszközei, berendezései, technológiája biztosítja a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi, fogyatékossági állapotának megfelelő foglalkoztatást

- az egyesület olyan munkarendet állapít meg, mely alkalmazkodik a célcsoport igényeihez, azaz rugalmas, ugyanakkor elvárja a munkavállalóktól a képességeikhez igazodó maximális teljesítményt

A rehabilitációs foglalkoztatásban való részvétel feltételei:

A munkára jelentkező megfelel a célcsoport kritériumainak:

 – magyar állampolgár

- rendelkezik a szükséges személyi okiratokkal és szakértői igazolásokkal

- aktívan közreműködik az állapot-felmérésben és a személyes rehabilitációs tervének elkészítésében

- rehabilitációs megállapodást ír alá

- MT szerinti munkaszerződést ír alá

- Korlátozott jogokkal rendelkező, vagy jogképességgel nem rendelkező munkavállalók esetében a gondnok aktív közreműködése, ellenjegyzése vagy aláírása szükséges

A személyes rehabilitációs terv:

- A személyes rehabilitációs terv a munkavállaló személyéről készített pedagógiai, egészségügyi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül. Elkészítéséről az egyesület vezetője gondoskodik. A terv kidolgozását a segítő szolgáltatás, a rehabilitációs munkacsoport szakembereiből álló team végzi. A terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.

- A személyes rehabilitációs terv tartalmazza:

     – a munkavállaló állapotának leírását, a megmaradt munkaképességeket

    – az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését,

    – a foglalkoztatásban való részvétel gyakorlásának módját (próbafoglalkoztatás), a megmaradt képességekhez és a társaság tevékenységi köréhez igazodó orientációs lehetőségeket

    – szükség szerint a képzésben való részvétel lehetőségét vagy szükségességét

 – a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket

  – egyéni karriertervet, mely tartalmazza a közösségi munkavégzés, a rehabilitációs munkavégzés és a nyílt munkaerő-piaci integráció lehetőségét, perspektíváját.

A rehabilitációs terveket a rehabilitációs megbízott évente értékeli, szükség esetén javasolja a módosítást.

 

A szakmai program értékelése:

Az egyesület éves közhasznúsági jelentése és beszámolója tartalmazza a közhasznú tevékenység számszerű értékelését.

Az Esőemberekért Egyesület vezetésének értékelése alapján a rehabilitációs megbízott határozza meg a következő év részletes, személyekre kiterjedő rehabilitációs munkatervét és az egyéni rehabilitációs megállapodások részletes tartalmát.

Az értékelés során felülvizsgálatra kerül a közösségi és a rehabilitációs munkavégzés tartalma – figyelembe véve a piaci lehetőségeket és a munkavállalók képzésének, integrált foglalkoztatásának lehetőségeit valamint a pályázati forrásokat. Ehhez igazodva készíti el az orientációs tanulmányt, mely a piaci lehetőségek és a humán erőforrás összehangolását – az ennek érdekében meghatározandó feladatokat – tartalmazza.

A szakmai program értékelése alapján készíti el az Esőemberekért Egyesület a fejlesztési terveit.

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.