ASZ Központ

Szolgáltatási koncepció

ASZ Tanácsadó és Szolgáltató Központ

 

Az autizmus spektrum zavart alapvetően a szociális, kommunikációs és kognitív készségek megkésett, illetve eltérő fejlődése jellemzi. Az autizmus, mint fejlődési zavar, megnyilvánulási formája rendkívül széles skálán mozog, a viselkedéses kép igen nagy egyéni eltéréseket mutat, és mivel egész életen át tartó állapot, ezért kezelése komoly és különleges kihívások elé állítja a szakembereket. Az autizmus, a hozzá társuló fejlődési zavarok és viselkedésproblémák miatt multidiszciplináris ellátást, interprofesszionális együttműködést, valamint az ellátások összehangolását követeli meg. Az ellátások körében kiemelt szerepet kap az autizmus spektrum zavarral élő személyeknek, illetve családtagjaiknak nyújtott tanácsadás és terápia. A korai életkortól kezdődő, folyamatosan biztosított, szakszerű, egyénre szabott beavatkozás jelentősen javíthatja a felnőttkori kimenetet és az életminőséget.

 

A társas kapcsolatok terén tapasztalható zavar autizmusban szembetűnő és több megnyilvánulási formája is lehet: a non-verbális kommunikáció, a kortársakkal való kapcsolatok és a szociális-emocionális reciprocitás markáns sérülése jellemző általában. A kommunikációs nehézség lehet megkésett beszéd vagy a beszéd teljes hiánya (anélkül, hogy ezt a hiányt az egyén megpróbálná más módon kompenzálni), illetve beszélő személyeknél is megfigyelhető, hogy komoly nehézséget okoz számukra a beszélgetés kezdeményezése vagy fenntartása, jellemző a sztereotip és repetitív  nyelvhasználat, valamint a fejlődési kornak megfelelő szerepjáték vagy „mintha-játék” teljes hiánya. Az érdeklődési és tevékenységi körök terén fennálló nehézségek közé tartozik a túlzottan elmélyült tevékenykedés, a látszólag funkció nélküli rutinokhoz, rituálékhoz, sztereotip viselkedéshez vagy a motoros manírokhoz való ragaszkodás, illetve a tárgyak részei, alkotóelemei iránti megrögzött érdeklődés is.

 

Az autizmus spektrum zavar, mint fejlődési zavar rövid hazai történetre tekint vissza, csupán alig 25 évvel ezelőtt kezdődtek meg a szisztematikus klinikai kutatások, ekkor kezdtek el foglalkozni a jelenség okaival, és a viselkedéses megnyilvánulások kezelésével. Az autizmussal diagnosztizáltak száma ugyanakkor nemzetközi és hazai szinten is rohamos emelkedést mutat évről évre – az Egyesült Államokban már 68-ból 1 gyermeket autizmus spektrum zavarral diagnosztizálnak, a hazai adatok, összhangban az európai adatokkal nagyjából 100-150-ből 1 gyermek érintettségét mutatják a tágan értelmezett spektrumon. Ezt a növekvő tendenciát ugyanakkor nem tudja kellően rugalmasan követni az ellátórendszer. Csupán hat éve működik országosan és európai szinten is egyedülállóként az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon az Autizmus spektrum szakirány, melyen alapképzésben és posztgraduális képzés keretében a legújabb, evidencia-alapú, tudományos bizonyítékokon alapuló beavatkozási módszereket sajátíthatnak el a gyógypedagógus hallgatók.

Igen kevés azon szakmai ellátó helyek száma, ahol színvonalas, egyénre szabott, evidencia alapú beavatkozásokkal, autizmus-specifikus fejlesztésekkel támogatják az érintett családokat. Ezek a szolgáltatók is szinte kivétel nélkül a fővárosban találhatóak, így az ország nagy része speciális ellátás nélkül marad. A diagnosztizáló helyek száma igen kevés, nagy a várólista. Ezek a központok csak a legritkább esetben tudnak a diagnózis után további fejlesztést, ellátást, tanácsadást biztosítani.

 

Az Esőemberekért Egyesület ezt a hiányt szeretné pótolni komplex, autizmus-specifikus szolgáltatást nyújtó tanácsadó és fejlesztő központjával, egyedülállóként a térségben.

Az Egyesület 15 éve foglalkozik autista és értelmi sérült fiatalok, felnőttek ellátásával, lakhatási és foglalkoztatási szolgáltatásokat, illetve felnőttképzést biztosítva számukra. Fecske szolgáltatásunkkal évek óta az autista, sérült családtag nevelését, gondozását végző családoknak segítünk otthoni felügyelettel. Az elmúlt időszakban egyre több szülő keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy a frissen diagnosztizált gyermekének nem talál megfelelő, autizmus-specifikus ellátást, nem tudja milyen irányvonalak mentén és hogyan kezdjen bele gyermeke segítésébe, nevelésébe, taníttatásába. A hétköznapok problémái is gyakran igen nagy terhet jelentenek a családoknak: a kommunikációs nehézségek, a beszűkült érdeklődési kör, a repetitív viselkedések, az étkezési- és alvási problémák jelentősen rontják nem csak az autizmusban érintett családtag, hanem az egész család életminőségét. A diagnózisukkal magukra maradva két lehetőségük van: vagy anyagiakat nem kímélve utaznak akár több órát naponta, hogy specifikus fejlesztésben részesüljön gyermekük, vagy a helyben elérhető, nem specifikus szolgáltatásokkal igyekeznek a gyerek szociális-kommunikációs nehézségeiből és a beszűkült, rugalmatlan viselkedésből adódó hátrányokat – többnyire sikertelenül – kompenzálni. 

 

Szolgáltatásainkkal a családok igényeire érzékenyen, szakszerű, evidencia- alapú beavatkozásokkal, rugalmas, egyénre szabott szolgáltatás-csomagokkal szeretnénk válaszolni. Tanácsadással, konzultációval és otthoni tréningekkel szeretnénk segíteni a viselkedésproblémák megelőzését és megoldását, a sikeres társas beilleszkedést elősegítve.

A célcsoport tekintetében is igen széles spektrumot szeretnénk felölelni, mivel az igények igen nagyok, mind a korai fejlesztés, mind az iskoláskori képesség- és készségfejlesztés terén. Ezen kívül nem szeretnénk elengedni a környéken élő, már felnőtt autizmussal élő személyeket sem, nekik külön szolgáltatások keretében szeretnénk biztosítani a társas kapcsolatok, szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló tanácsadást egyéni formában, illetve klubok formájában. Autizmus spektrum zavar mellett foglalkozunk más, fejlődési zavarban vagy intellektuális képességzavarban szenvedő gyermekeket is.

Tervezett szolgáltatásaink nem csupán a környéken, a megyében, hanem országos szinten is hiánypótlóak.

A településen és a térségben már működő intézményi hálózattal történő intenzív kapcsolattartásnak és együttműködésnek köszönhetően biztosítható, hogy a célcsoporttagok eljussanak hozzánk, szolgáltatásainkat megismerjék. Az együttműködésnek köszönhetően szolgáltatásainkat igyekszünk a helyi köznevelési intézményekbe, speciális iskolákba, pedagógiai szakszolgálatba is eljuttatni, a pedagógusok autizmus-specifikus képzését, továbbképzését is vállaljuk.

 

Szakembereink mindannyian többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, szakterületük elismert képviselői.

 

Komplex, egyénre szabott, autizmus-specifikus felmérés és vizsgálat

Felméréseink során standardizált mérőeszközöket, és az autizmus spektrumán különösen nagy problémát jelentő területekre fókuszáló informális felméréseket is alkalmazunk a megfigyelések és a szülői beszámolók mellett. A felmérés általában két ülésben történik, egyénre szabott formában. Kiemelt terület a szociális-kommunikációs készségek, a rugalmas gondolkodás és viselkedésszervezés felmérése.

A felmérések mentén, a családdal való megállapodást követően alakítjuk ki egyéni szolgáltatási tervünket, mely tartalmazza a gyermek komplex jellemzését, egyéni fejlesztési tervét, a konzultációk, tanácsadások időpontját, módját, gyakoriságát, a szükséges fejlesztési irányvonalakat és a közösen meghatározott prioritásokat.

A család és a gyermek számára különösen nagy nehézséget jelentő problémák, – pl. étkezési zavarok, túlzott merevség, szenzoros érzékenység – megoldásában is a család életritmusába, életmódjába illeszthetően egyénre szabott tanácsadást, rendszeres kontrollt biztosítunk.

 

Egyéni szülői mentálhigiénés tanácsadás

Újonnan diagnosztizált gyermekek szüleinek pszichés, mentálhigiénés támogatás és tanácsadás, pszichológus vezetésével, sorstárs segítő bevonásával, melynek fókuszterületei: a diagnózis elfogadása, szembenézés a helyzettel. A már korábban diagnosztizált, de a családtagok elfogadásának hiányával élő családra fókuszáló mentálhigiénés tanácsadás, támogatás. Autizmussal élni – távlati tervek és lehetőségek. Az első lépések a család életében – mit tehetek a gyermek érdekében?

 

Egyéni szülői tanácsadás és konzultáció

A legszükségesebb lépések megtétele a gyermek „autista-barát” környezetének kialakításában. A tanácsadás kiterjed az otthoni tárgyi környezet kialakítására, a megfelelő kommunikációra és a szabadidős tevékenységek szervezésére.

A megkezdett fejlesztési folyamatban résztvevő szülők részére az aktuálisan felmerülő kérdésekre, problémákra fókuszáló, nyomon követést biztosító tanácsadás, kontroll. Kiemelt területek: problémás viselkedések kezelése, megelőzése; az életkori sajátosságból adódó kihívások kezelése (iskoláskor, kamaszkor, fiatal felnőttkor); társas kapcsolatok – barátság és szerelem.

 

Csoportos szülőtréning

A sorstárs kapcsolatok megerősítése által a legnagyobb nehézséget jelentő élethelyzetek feldolgozása csoportos formában. A közös támogatás és a közös élethelyzetből fakadó előnyök kihasználásával, interaktív csoportmunka szakember vezetésével.

 

Iskola előkészítő csoport

Társas készségek, szociális kommunikációs készségek és iskolai alapkészségek fejlesztését szolgáló speciális, kiscsoportos tréning, melynek keretében a gyerekek olyan fontos, iskolai élethez és sikeres beilleszkedéshez szükséges készségeket sajátíthatnak el, mint a várakozás, sorra kerülés, szabadidő tartalmas eltöltése, strukturálatlan helyzetek kezelése, figyelem fókuszálása, stb. Az autizmus spektrumán fellelhető sajátosságok figyelembe vételével mozgósítjuk a gyermek problémamegoldó gondolkodását, figyelmének fókuszálását, hatékony tanulási technikák kialakítását. A foglalkozásokat egy gyógypedagógus vezeti, mellette egy árnyékpedagógus segíti a gyermekeket a szükséges promptok nyújtásával, ezek fokozatos elhalványításával, növelve az önállóságot a tevékenységek végzése során és az interakcióban.

Az integrált oktatásba készülő óvodás korú gyermekek számára elsősorban.

 

Egyéni szociális-kommunikációs fejlesztés és tréning

Célzott, kognitív-viselkedésterápiás módszereket alkalmazó egyéni fejlesztés, melynek középpontjában a gyermek erősségei és szociális-kommunikációs problémái állnak, heti rendszerességgel, egyéni fejlesztési ütemben, képzett szakember vezetésével történik, az előzetesen kialakított fejlesztési terv alapján. A foglalkozásokat egy gyógypedagógus vezeti, mellette egy árnyékpedagógus segíti a gyermeket a szükséges promptok nyújtásával, ezek fokozatos elhalványításával, növelve az önállóságot a tevékenységek végzésében és az interakciókban. Óvodáskortól egészen kamaszkorig.

 

Home-tréning

Otthoni környezetben, az autizmus-specifikus protetikus környezet kialakításának segítése, az egyénre szabott vizuális támpontok és segítségek rendszerének kiépítése, technikai kivitelezések. Szükség esetén az eszközök beszerzése, elkészítése, és a folyamatos nyomon követés, kontroll biztosítása a teljes fejlesztési folyamat során. Óvodáskortól egészen kamaszkorig.

 

Alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása

A nem beszélő gyermekek és fiatalok számára alternatív-augmentatív kommunikációs eszközrendszer egyénre szabott kialakítása, az eszközök használatának tanítása által a kölcsönös kommunikáció élményének megteremtése, a gyermek és a környezete kapcsolatának javítása a megértés által. Óvodáskortól egészen kamaszkorig.

 

Autizmus specifikus logopédiai terápia

Beszédindítás, beszédfejlesztés, korai életszakaszban kommunikáció tanítás-fejlesztés, beszédértés-beszédészlelés fejlesztés és artikulációs zavarok egyéni terápiája. Kisgyermekkortól egészen kamaszkorig.

 

Életvezetési tanácsadás és támogatás – felnőtteknek

Az autizmus spektrum zavarban érintett fiatal felnőttek társas beilleszkedését, önállóságát, munkahelyi helytállását segítő egyéni konzultáció során, feltérképezve az egyéni erősségeket és sajátosságokat egyénre szabott tanácsadást biztosítunk az aktuális, életvezetéssel kapcsolatos kérdésekre. Külön kiemelt terület a társas kapcsolatok, a szabadidő megszervezése, az érzelmek kezelése és kifejezése, a saját élettér kialakítása.

 

Munkakészségek és munkaviselkedés felmérése – foglalkoztatási tanácsadás

A felnőtt korba lépő kamaszok és fiatal felnőttek specifikus felmérése, mely tartalmazza a munkakészségek, munkaviselkedések és a foglalkoztatáshoz szükséges társas készségek felmérését. A felmérések nyomán foglalkoztatási terv, javaslat készül, mely tartalmazza a sikeres munkahelyi beilleszkedéshez szükséges készségek fejlesztését, illetve a javasolt foglalkoztatási területeket, foglalkoztatási formákat és a szóba lehetséges munkaköröket. Konkrét foglalkoztatás előtt Lantegi munkaképesség-felmérő és munkakör-felmérő módszerrel a megfelelő munkakör kiválasztása.

 

Szociális készségfejlesztő csoport

Autizmus spektrum zavarban érintett felnőttek számára nyújtott, klub-jellegű csoportos foglalkozás, melynek kiemelt célja a társas kapcsolatok kialakításához, fenntartásához szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése, strukturált formában, szakemberek vezetésével. Kamaszkortól.

 

Csoportos gyermekfelügyelet

Képzett szakembereink vállalják a gyermekek időszakos felügyeletét csoportos formában, speciálisan kialakított, fejlesztő környezetben.

 

Az autizmus specifikus terápiák mellett egyénre szabott, kiegészítő kiscsoportos terápiás foglalkozásokat is biztosítunk, melyek elősegítik a gyermekek pszichés és fizikai fejlődését, segítik kreativitásukat integrált környezetben. Nem csak autizmusban érintett gyermekek számára:

- Művészetterápia

- Zeneterápia

- Mozgásterápia, mozgásfejlesztés

 

Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

Az autizmus-specifkus terápia mellett kiegészítő terápia, az idegrendszer éretlenségéből fakadó elmaradások korrekciója a mozgásra alapozottan. A feladatsor a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.

 

 

Egyéb szolgáltatások:

Játék, eszköz, szakirodalom kölcsönzés

Szakemberek képzése, továbbképzése, tanácsadás a többségi szolgáltatók szakembereinek

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.