Alapszabály

 

  

Az Esőemberekért Egyesület Alapszabálya

Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1957. Évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény alapján alkottak meg az alapító tagok az alábbi tartalommal:

Az egyesület neve: Esőemberekért Egyesület

Az egyesület székhelye: 2890. Tata Fürdő u. 24.

Az egyesület alapításának éve: 1999.

Az egyesület működési területe: Komárom-Esztergom megye az értelmi fogyatékosság területén, országos az autizmus területén

Az egyesület célja:

Szociális tevékenység, illetve hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása az autista, és értelmileg sérült felnőttek számára mindennapi életben való helytálláshoz, eligazodáshoz, elhelyezésükre szolgáló lakóotthon létrehozásához szükséges anyagiak előteremtése, illetve ennek megléte esetén lakóotthon létrehozása, annak működtetése, a lakóotthon lakói, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése, illetve rehabilitációs foglalkoztatása, munkahelyteremtés megszervezése (1997. Évi CLVI. Tv. 26 § c)2, illetve 11., 17., 18. pont). Az egyesület a célok megvalósulása érdekében biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak érvényesülését.1

Az Egyesület szociális tevékenysége során olyan közfeladatot – lakóotthon működtetése – kíván ellátni, melyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 70 § (1) bekezdés b) pontja értelmében a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület típusa: kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet

Az egyesület tagsága: az egyesület nyitott, annak tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, akik az egyesület alapszabályát erkölcsileg és anyagilag támogatják. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból való részesülésnek nem feltétele a tagsági viszony.

A tagsági viszony keletkezése: a tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani. A tagfelvételi kérelemnek tartalmazni kell a belépni szándékozó adatait (nevét, címét), a tagsági jogviszony formáját, valamint azt, hogy az egyesület alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri.

A tagsági jogviszony kezdete a tagfelvételi kérelemnek az Elnökséghez történő benyújtásának, érkezésének időpontja.

Az alapító tagok, az alakuló közgyűlésen döntenek saját tagfelvételükről. Jogállásuk megegyezik a rendes tag jogállásával.

Az egyesületi tagsági jogviszony formái:

 • Rendes tagság
 • Pártolótagság

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:

A rendes tag jogai és kötelezettségei:

 • Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 • Jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, különböző kedvezményeit,
 • Személyesen, jogi személy esetén képviselője útján részt vehet az egyesület Elnökségének és tisztségviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásában a közgyűlés ülésein, a határozatok meghozatalában
 • Egyéb feltételek esetén bármely tisztségre megválasztható,
 • Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet, intézményeit érintő kérdésekben,
 • Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, melyre az elnökség 30 napon belül köteles válaszolni,
 • Köteles az egyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint a Közgyűlés, Elnökség által hozott határozatoknak a betartására, illetve azok betartásának biztosítására, az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítésére,
 • Köteles tevékenyen részt venni az egyesület anyagi forrásainak gyarapításában, a takarékos gazdálkodás megvalósításában, az egyesület vagyonának gyarapításában,
 • köteles a tagdíjat rendszeresen, minden naptári évben, december 31-ig megfizetni a szervezet által kiküldött csekken vagy a szervezet számlájára történő átutalással.1

A pártoló tag jogai és kötelezettségei:

 • javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
 • tanácskozási joggal részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűlés ülésein, tisztségviselőként – egyéb feltételek megléte esetén – megválasztható,
 • igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
 • vagyoni felajánlások teljesítésére köteles

 

A tagsági jogviszony megszűnése:

 • a tag halálával, jogi személyiségű tag esetében a jogi személy megszűnésével,
 • kilépéssel egyoldalú, az Elnöknek benyújtott1 írásbeli nyilatkozat alapján, ilyen esetben a tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg, a tagsági névjegyzékből történő törlés az Elnökség elfogadó döntésével valósul meg.1
 • törléssel, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a tagdíj és egyéb fizetési kötelezettségeinek. Ebben az esetben a tagsági névjegyzékből történő törlés az Elnökség döntésével valósul meg.[3]

Az egyesület legfelsőbb szerve: a tagok összességéből álló közgyűlés.

A közgyűlés hatásköre:

 • az alapszabály megállapítása, módosítása
 • az egyesület éves költségvetésének meghatározása,
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
 • a közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • az egyesület más egyesülettel való egyesülésének kimondása,
 • az egyesület feloszlásának kimondása,
 • az egyesület Elnökségének, tisztségviselőinek, Felügyelő Bizottságának megválasztása,
 • tagdíj összegének megállapítása,
 • intézmény alapítása, az alapító okirat módosítása, az intézmény megszűntetése
 • ösztöndíj alapítása
 • vállalkozási tevékenység formájának meghatározása, ennek érdekében gazdasági társaság alapítása.

A közgyűlés működése:

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, lehetőleg december hónapban össze kell hívni.

Össze kell hívni akkor is,

 • ha bíróság elrendeli
 • a tagok legalább egyharmada ok és cél megjelölésével az elnökségtől írásban kéri,
 • illetve a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi, illetve összehívja

A Közgyűlés összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik. A meghívókat a napirend felsorolásával, az ülés helyének és idejének megjelölésével1 az ülés tervezett időpontja előtt legalább egy héttel kézbesíteni kell az érintettek részére.

A közgyűlés nyilvános, az üléseket az Elnök vezeti le.

A meghívó közzétételéről az egyesület honlapján az egyesület titkára gondoskodik. A meghívóban, a megismételt közgyűlésre szóló meghívóban1 tájékoztatni kell a tagságot, hogy az eredeti napirendi pontok tekintetében3 a határozatképtelenség miatt elnapolt és ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elnapolt közgyűlést 220 napon belül újra össze kell hívni.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, az ülés napirendi pontjait, rögzíteni a meghívók kiküldésének szabályszerűségét, a határozatképességre utaló megállapításokat, az elhangzott hozzászólásokat, kérdéseket, az arra adott válaszok lényegét, a javaslatokat, nyilatkozatokat, a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, a kiküldött meghívó egy példányát, és mindazon iratok, beszámolók egy-egy példányát, amely a közgyűlés előtt ismertetve lett.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök írják alá. A jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyesület székhelyén bárki megtekintheti.

A közgyűlési határozatok nyilvánosságra hozatala az Esőemberekért Egyesület székhelyén kifüggesztéssel történik.

Az egyesület ügyintéző és képviselő szerve:

Az egyesület  ügyintéző és képviselő szerve az 5 tagú Elnökség. Az Elnökség tagjait, köztük az egyesület elnökét és titkárát alakuló ülésen a Közgyűlés választja meg öt éves időtartamra nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a tagjai közül.

Az elnökség tagja, a tisztségviselők csak olyan nagykorú, magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.

Az elnökség tagjainak, tisztségviselőinek megbízatása megszűnik

 • határozott idő elteltével
 • az elnöknek benyújtott1 lemondással
 • tagsági jogviszony megszűnésével
 • visszahívással

A Közgyűlés visszahívja azt az elnökségi tagot, tisztségviselőt,

 • aki megbízatásának nem tesz eleget,
 • vele szemben összeférhetetlenség áll fenn,
 • jogerős bírói ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltották.

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

Az elnökséget össze kell hívni:

 • a közgyűlés,
 • az elnök,
 • a titkár,
 • illetve 3 elnökségi tag együttes kezdeményezésére,
 • továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére is.

Üléseit írásos meghívó útján a titkár hívja össze a napirend felsorolásával.

Az elnökség ülései nyilvánosak, az ülés időpontját, helyét és napirendjét a titkár hozza nyilvánosságra. Az üléseket az elnök vezeti le. A meghívókat az ülés tervezett időpontja előtt legalább egy héttel kézbesíteni kell az érintettek részére. Rendkívüli esetben ettől el lehet tekinteni, de a jegyzőkönyvben az okot rögzíteni kell.

Az 5 tagú elnökség akkor határozatképes, ha közülük legalább 3 fő jelen van, és a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történhet.

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetésére, aláírására a közgyűlési jegyzőkönyvekre meghatározottak az irányadók. Az elnökség készíti el a hatályos jogszabályoknak megfelelő belső szabályzatait, ezekben határozza meg saját működésének részletes szabályait.

Az elnökség minden év május 31-ig beszámol az előző beszámolótól eltelt idő működéséről és gazdálkodásáról a közgyűlésnek. A beszámolót a közgyűlés határozattal fogadja el és nyilvánosságra hozza az Esőemberekért Egyesület honlapján.

Az elnökség feladata, hatásköre:

Az elnökség a hatályos jogszabályok és a közgyűlés határozatainak keretein belül és a jelen alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi a feladatát a kiemelten közhasznú célok megvalósítása érdekében.

 • A két közgyűlés közötti időszakban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 • Meghatározza azokat a feladatokat, jogköröket, melyeket átad a szervezet menedzserének1
 • Szervezi és irányítja az egyesület tevékenységét, kinevezi, felmenti a szervezet menedzserét.2
 • Elfogadja a közgyűlés által alapított intézmény éves költségvetését és éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását,
 • Javaslatot tesz a közgyűlés felé az intézmény feladatának megváltoztatására, átszervezésére, nevének megváltoztatására, az intézmény megszüntetésére,
 • Jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, értékeli az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását,
 • Célvizsgálatot rendelhet el,
 • Előkészíti a közgyűlés elé kerülő ügyeket,
 • Előzetesen megtárgyalja a közgyűlés elé kerülő közhasznúsági jelentést és éves beszámolót.
 • A menedzser fölött az egyéb munkáltatói jogokat az elnökség által megbízott elnökségi tag gyakorolja¹

Az egyesület képviselete:

Az elnök jogosult az egyesület képviseletére, az egyesület nevében eljárni, jogokat szerezni, kötelezettségeket vállalni.

Az egyesület bankszámlájáról való utalványozáshoz, készpénz felvételhez a menedzser2 valamint – az elnök vagy a titkár, együttes aláírása szükséges.

Az elnök fő feladatai:

 • Dönt az elnökség üléseinek időpontjáról, és vezeti az elnökség üléseit,
 • Összehívja és levezeti a közgyűlés üléseit,
 • Képviseli az egyesületet,
 • A titkárral vagy a menedzserrel¹ együttesen gyakorolja az utalványozási jogot,
 • Elkészíti az egyesület működéséről szóló beszámolót és az  elnökség elé terjeszti előzetes megvitatásra,
 • A megtárgyalt beszámolóval tájékoztatja a közgyűlést az egyesület működéséről és gazdálkodásáról,
 • Intézi az intézmény alapításával kapcsolatos teendőket, két elnökségi ülés között az elnökség nevében eljár, és a következő ülésen tevékenységéről beszámol,
 • Elkészíti a közhasznúsági jelentést, a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal és a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra

 A titkár fő feladatai: A titkár az egyesület szakmai ügyeinek irányítója, ügyvitel vezetője, a közgyűlés, az elnökség által hozott határozatok és megjelölt feladatok végrehajtásának szervezője.

 • Ellenőrzi a tagdíjak fizetését,
 • Előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, javaslatot tesz az egyesület működéséhez szükséges kiadások kérdésében,
 • Gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges nyilvánosság biztosításáról
 • Gondoskodik  a nyilvántartások vezetéséről,
 • A közgyűlési, elnökségi döntéseknek az érintettekkel való írásbeli közléséről,
 • Kérelemre a közhasznúsági jelentésbe való betekintés és saját költségre történő másolatkészítés lehetőseit biztosítja,
 • Gondoskodik az elnök által átruházott feladatok elvégzéséről,
 • Gyakorolja az elnökkel vagy menedzserrel¹ együttesen az utalványozási jogot.
 • Gondoskodik arról, hogy a Közhasznúsági Jelentések az egyesület honlapjáról elérhetők legyenek.1 Az éves Közhasznúsági Jelentést az adott év június 30. napjáig közzé kell tenni.3

A Menedzser működésének elsődleges célja, hogy az egyesület alapvető céljainak – autista és értelmileg sérült felnőttek lakhatása, felnőttképzése, foglalkoztatása – a mindennapokban érvényt szerezzen, megteremtse, biztosítsa és  fenntartsa a célok megvalósításához szükséges infrastruktúrát, környezetet, valamint az objektív és szubjektív lehetőségeket.

Az egyesület menedzserét az Elnökség bízza meg határozatlan időre.

Közvetlen munkáltatója az elnökség által kijelölt elnökségi tag.

A menedzser felmentése az Elnökség döntése alapján történik abban az esetben, ha

-  elhalálozott

- alkalmatlan a feladatra

- a közvetlen munkáltatói jogokat gyakorló elnökségi tagnak benyújtotta a felmondását

- az egyesület jogutód nélküli megszűnésével

A menedzser fő feladatai:

-          Elkészíti a Szent Gergely Lakóotthon szakmai programjait, szabályzatait, közreműködik a HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft programjainak, szabályzatainak kidolgozásában

-          Gondoskodik a megfelelő humán erőforrásról a Szent Gergely Lakóotthon és a HELP  Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft szakmai programjainak megvalósításához

-          Az Egyesület minőségirányító rendszerét – mint a minőségbiztosításért felelős személy –  belső auditokkal ellenőrzi

-          Pályázati forrásokat kutat fel és azok maximális kihasználásával gyarapítja az Egyesület forrásait

-          Felel a pályázati projektek lebonyolításáért

-          Részt vesz a hálózat-építő munkálatokban

-          Folyamatosan követi a jogszabályi változásokat, ellenőrzi az egyesület lakóotthona és társasága jogszabályoknak megfelelő működését

-          Lobbi-tevékenységet  végez a szociális, felnőttképzési és foglalkoztatási területeken

-          Beszámolási kötelezettségei: minden elnökségi ülésen tájékoztatja az Elnökséget a lakóotthon és a társaság működéséről

-          Adatokat szolgáltat az Elnökség számára az Egyesület közhasznú tevékenységéhez, a civil státusszal járó kötelezettségek teljesítéséhez

A menedzser jogköre:

-          Gazdálkodási jogkörrel rendelkezik az Egyesület jóváhagyott éves költségvetési keretein belül.

-          Gazdálkodási jogkörrel rendelkezik a HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft éves jóváhagyott költségvetési tervein belül.

-          Kinevezi és felmenti, valamint munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület Szent Gergely Lakóotthona vezetője és a HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Ügyvezetője fölött1

Az egyesület irataiba való betekintést kívülállók részére az egyesület titkára engedélyezi, a betekintés megtagadását írásban, indokolva kell közölni a kérelmezővel.

A titkár kötelessége a nyilvánosság biztosítása céljából

 • A közgyűlési az elnökségi ülések helyének, idejének, napirendjének,
 • Az egyesület által végzett szolgáltatások igénybevételének módjáról az Egyesület honlapján való közléssel.
 • A közgyűlés, az elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján való közléssel1
 • Az elnökség éves beszámolójának az egyesület honlapján való1 megjelentetése.

 

Felügyelő Bizottság: Az egyesület működését és gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek tagjait a közgyűlés alakuló ülésén 5 éves időtartamra választ meg. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt, illetve meghatározzák ügyrendjüket.

A Felügyelő Bizottság működése: Az FB évente legalább egyszer ülésezik, melyet az elnök hív össze. Az FB ülését bármelyik tag kezdeményezésére 5 napon belül össze kell hívni. Az ülések összehívásáról az FB elnöke gondoskodik. A meghívókat elektronikusan, a napirend felsorolásával, az ülés helyének és idejének megjelölésével az ülés tervezett időpontja előtt legalább legalább három nappal kell megküldeni az érintettek részére.3

 Az ülés akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Az FB a döntéseit szótöbbséggel hozza meg.3 Az ülésekről jegyzőkönyv készül, a döntésekről döntések tárát vezetnek.1

A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagjai  részt vesznek a közgyűlés, illetve az elnökség ülésein tanácskozási joggal.

A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja az Egyesület elnökét, és kezdeményezi a közgyűlés, illetve az elnökség összehívását, ha jogszabálysértést, vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő eseményt észlel vizsgálata során és ezek megszüntetésére vagy következmények elhárítására, illetve enyhítésére a közgyűlés, illetve az elnökség döntését teszi szükségessé, továbbá, ha az elnök, vagy a titkár felelősségét megalapozó tény merül fel. Ha a szükséges intézkedések nem történnek meg, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik

 • A határozott idő elteltével,
 • Az Elnöknek benyújtott lemondó nyilatkozattal1
 • Visszahívással.

A közgyűlés visszahívja azt a Felügyelő Bizottsági tagot,

 • Aki megbízatásának nem tesz eleget,
 • Vele szemben összeférhetetlenség áll fenn,
 • Jogerős bírói ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltották

Az egyesület Szakmai Programjában rögzíti a nyújtott szolgáltatásokat és azok igénybevételének módját.1

Összeférhetetlenségi szabályok: Az egyesület elnökével, titkárával, illetve az elnökség tagjaival, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaival szemben működésük idején az 1997. Évi CLVI. Törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem merülhetnek fel.2

A Közgyűlés, illetve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§b/ pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az egyesület  elnöke, titkára, vagy az elnökség tagja, az egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, illetve e személyek élettársa, hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület elnöke, titkára, az  elnökség tagja, a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartozását nem egyenlítette ki.

Az egyesület elnöke, titkára, az elnökség tagjai, a felügyelő bizottság tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél már betölt.

Amennyiben összeférhetetlenségi ok felmerül, az érintett személy haladéktalanul köteles jelezni az egyesület elnökének, az elnök esetében az egyesület titkárának, akik 15 napon belül köteles az egyesület közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Az összeférhetetlenséggel érintett személy a közgyűlés döntéséig az egyesület munkájában nem vehet részt.

Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az egyesület bevételei:

 • A rendes és a pártoló tagok tagdíja, anyagi támogatása
 • Az állami, társadalmi gazdasági szervezetektől, önkormányzatoktól, magánszemélyektől közhasznú célra, vagy az egyesület működési költségeire kapott anyagi támogatás
 • Pályázatok útján nyert támogatás
 • Egyesület céljainak megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységből származó jövedelmek,
 • Létesítmények bérbeadásából származó bevételek
 • Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

Az egyesület kiadásai:

 • A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
 • Egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek
 • Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
 • Az egyesület alkalmazásában lévő személyek bérjellegű és egyéb kiadásai
 • Más jellegű kiadások,

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület gazdálkodásáért, pénzügyi fegyelem betartásáért az elnök és a titkár együttesen felelnek. Az egyesület gazdálkodása során az elnök és a titkár köteles az egyesület vagyonát az erre a célra elkülönített számlán elhelyezni.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az egyesület jogi személy, amely saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerződések alanya lehet.

Az egyesület megszűnése:

 • Feloszlását a közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja
 • A bíróság az alapszabálytól eltérő vagy egyéb jogellenes működés t az egyesületet feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja,
 • A közgyűlés más egyesülettel való egyesülését kimondja

Az egyesület megszűnése esetén az egyesület tiszta vagyonát a Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés (Tatabánya Fő tér 4.) kapja, azzal a feltétellel, hogy az köteles az egyesület céljával azonos célra fordítani.

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele:

Az egyesület jogi személyiség, kiemelkedően közhasznú jellegét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései, az egyesülésről szóló 1989. Évi II. törvény rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 Tata, 1999. Február 24.

 

 

……………………………

az egyesület elnöke

 

 

 

Pályázati eljárási szabályzat

 

 

1. Pályázatok kiírására az Esőemberekért Egyesület Elnöksége jogosult. A pályázatok témájának az Egyesület által működtetett Szent Gergely Lakóotthonban élők egyéni Fejlesztési Tervéhez kell kapcsolódnia.

 

2. A Kuratórium egy évben kétszer ír ki pályázatot: augusztus 30.

január 30.

3. Meghatározza a pályázatokra szánt összeget.

4. A pályázatok beérkezési határidejét pályázatonként a kiírásokban rögzíti.

5. Dönt a pályázók köréről.

6. A pályázatok elbírálása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. Szükség esetén szakmai zsűrit kér fel az elbírálásra.

 


1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

 

[3] 2/2011/1KGY (2011.04.10) határozattal elfogadott szöveg

 

 

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

3 2/2011/1KGY (2011.04.10) határozattal elfogadott szöveg

 

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

2 1/2006/1/KGY (2006.06.19.) határozattal jóváhagyott szöveg

 

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

 

3 2/2011/1KGY (2011.04.10) határozattal elfogadott szöveg

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

 

 

1 1/2011/1 KGY (2011.01.16) határozattal elfogadott szöveg

 

 

2 1/2006/1/KGY (2006.06.19.) határozattal jóváhagyott szöveg

3 2/2011/1KGY (2011.04.10) határozattal elfogadott szöveg

 

 

 

 

 

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.